Povrat i zamjena artikla

POVRAT NOVCA

U slučaju odustajanja od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

„MS MIŠEL” d.o.o." je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

 

PROCEDURA ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA

Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon 069/113-100 ili nam pošaljite e-mail na adresu: mishelbd@t-com.me podatak Vašeg broja računa/otpremnice, broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Nakon dostavljanja potrebnih podataka, na e-mail adresu dobićete obavješrenje o povratu sredstava.

Svaki paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca tj. kupca po cijeni jedne poštarine po zvaničnom cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

 

ZAMJENA ARTIKALA

Ukoliko ste nakon prijema pošiljke konstatovali da želite da ga zamjenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate na kontakt telefon 063/113-100 ili nam pošaljite e-mail na adresu: mishelbd@t-com.me

Kuriru koji dođe kod Vas na adresu preuzimanja artikla koji želite da zamenite za drugi, neophodno je da predate adekvatno upakovan artikal jer sva odgovornost ide na račun pošiljaoca, račun-otpremnicu koju ste dobili uz proizvod.

U slučaju kada se zamjena vrši zbog greške kupca –kurirsku službu kontaktira kupac i troškove poštarine snosi kupac po cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

U slučaju kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal- kurirsku službu kontaktira isporučilac i troškve poštarine snosi isporučilac.

Čim artikal stigne na naš lager, vrši se provjera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i ukoliko su uslovi za zamjenu ispoštovani, automatski se šalje zamjenski artikal sa novim račun-otpremnicom.

Rok zamjene

Rok za zamjenu artikla je 7 radnih dana od trenutka podnošenja zahtjeva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

Troškovi isporuke

Troškove zamjene robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal. Ukoliko je kupac pogriješio prilikom odabira artikla, prilikom preuzimanja robe, kupac plaća iznos poštarine po zvaničnom cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

 

KORISNIČKI SERVIS - PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Poštovani kupci, obavještavamo vas da se shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kupovina putem naše internet prodavnice smatra Ugovorom zaključenim na daljinu, koji podrazumijeva Ugovor između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Zakon o zaštiti potrošača u slučaju prodaje na daljinu utvrđuje PRAVO potrošača da jednostrano raskine ugovor zaključen na daljinu, bez navođenja razloga, u roku od 7 dana od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Ako je potrošač jednom porudžbinom naručio više komada robe koji treba da budu isporučeni odvojeno, odnosno robu koja se dostavlja u više komada ili pošiljki, ovaj rok počinje da teče od dan predaje potrošaču ili licu koje je potrošač odredio, a koje nije prevoznik, zadnjeg komada ili pošiljke robe.

Potrošač je dužan da prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, obavijesti trgovca o odluci da raskida ugovor na obrascu koji možete preuzeti ovdje.

Popunjeni obrazac za jednostrani raskid ugovora potrošač može poslati na E mail: mishelbd@t-com.me, ili putem pošte na adresu: ul.3.janura br.3, Bijelo Polje.

Da bi potrošač ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, roba koja se vraća ne smije biti oštećena ili pohabana, ne smije biti korišćena u spoljnim uslovima. Potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora, ako je roba upotrebljavana na način koji nije adekvatan tj. upotreba robe je prevazilazila ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, obilježja i funkcionalnost robe, u tom slučaju potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe.

Potrošač je dužan da robu koja se vraća, vrati u originalnoj ambalaži, uz priloženu fakturu i popunjen Obazac za jednostrani raskid ugovora.  Izjava o jednostranom raskidu ugovora, proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Potrošač je dužan da izvrši povraćaj robe bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana obavještavanja trgovca o odluci da raskida ugovor, osim ako je trgovac ponudio da preuzme robu koju potrošač vraća.

Obaveza iz stava 1 ovog člana smatra se izvršenom u roku, ako potrošač prije isteka ovog  roka pošalje robu ili je preda trgovcu odnosno licu koje je trgovac ovlastio da primi robu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, potrošač je dužan da snosi troškove povraćaja robe.